Thông tắc cống

Thông tắc cống

Thông tắc cống tại quận Đống Đa

Thông tắc cống tại quận Đống Đa

Quận nằm trên nền đất xưa vốn thuộc các tổng Hữu Nghiêm (sau đổi là Yên Hòa), Tiền Nghiêm (sau đổi là Vĩnh Xương), Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên) huyện Thọ Xương và tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại quận Ba Đình

Thông tắc cống tại quận Ba Đình

Quận nằm trên nền đất xưa vốn thuộc tổng Hữu Nghiêm (sau đổi là Yên Hòa), huyện Thọ Xương và các tổng Yên Thành, Nội, Thượng, Trung, huyện Vĩnh Thuận

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại quận Cầu Giấy

Thông tắc cống tại quận Cầu Giấy

Đến thời nhà Nguyễn, cầu đã có tên Cầu Giấy. Đại Nam nhất thống chí triều Nguyễn ghi: Cầu Giấy dài ba trượng, trên cầu có nhà lợp ngói ở huyện Từ Liêm

Đọc thêm...
 
    Page 2 of 212